Opettajan ohjeet

Amalian sisältö on jaettu Tuki- ja Tieto-osioihin. Tuki-osiossa avataan sitä, millaista tukea lapsi ja nuori tarvitsee; miten ammattilainen voi kuunnella ja vahvistaa suojaavia tekijöitä. Tieto-osiossa tarjotaan tietoa ilmiön laajuudesta ja keskeisistä aiheeseen liittyvistä käsitteistä. Molempiin osioihin liittyy tehtäviä, joita voi suorittaa esimerkiksi kotitehtävinä tai ryhmätöinä.

Verkkotehtävät on suunniteltu sosiaali- ja terveysalan oppilasryhmille. Tehtävät soveltuvat myös lapsia ja nuoria kohtaavien työntekijöiden koulutukseen ja itsenäiseen opiskeluun.

Tehtävien tekeminen ja purkaminen oppitunneilla

Opiskelijat käyvät joko itsenäisesti tai ryhmissä läpi Tuki- ja Tieto-osiot ja vastaavat eri lukujen lopussa oleviin tehtäviin. Tehtäviin liittyy teoriatekstien lisäksi myös aiheeseen virittäviä materiaaleja kuten lyhyitä videoita ja tarinoita.

Tehtävien avulla opiskelijat pohtivat Amalian aiheita. Vastaukset voidaan käsitellä yhdessä opettajan tai ohjaajan johdolla. Tehtävät voi myös jakaa ryhmälle siten, että kukin oppilas tai pienryhmä tutustuu tiettyyn lukuun ja tekee vain siihen liittyvät tehtävät. Tällöin opiskelijat voivat purkutilanteessa esitellä aiheen ja tehtävän muulle ryhmälle. Lopuksi vastauksista ja aiheesta voidaan keskustella yhdessä.

Työskentelytavat voi valita sen mukaan, mikä parhaiten toimii omassa ryhmässä. Amalian teemoja voi käsitellä esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

  • osioiden lukeminen ja tehtäviin vastaaminen itsenäisesti
  • keskustelu koko luokan kesken
  • keskustelut pienryhmissä ja koko ryhmän yhteinen purku
  • draama tai muu taiteellinen ilmaisu.​

Otamme mielellämme vastaan uusia ideoita teemojen käsittelyyn ja palautetta tehtävistä. 

Opettaja motivoijana ja tuen tarjoajana

Vanhempien alkoholinkäytöstä haittoja kokevaa lasta tai nuorta voidaan auttaa monin tavoin, vaikka vanhempien juomiseen ei voitaisikaan puuttua. Lasten tukemisessa olennaista on ammattilaisten kyky havaita ongelmia ja tarjota apua. Opettajalla on merkittävä rooli tulevien ammattilaisten motivoimisessa tuen tarjoamiseen.

Opettajan on hyvä muistaa, että monet hoitoalalle hakeutuvat saattavat itse olla lasisen lapsuuden kokeneita. Omakohtaiset kokemukset lapsuuden kodin laiminlyönneistä, alkoholinkäytön aiheuttamasta riitaisuudesta, riittämättömyyden ja häpeän tunteista sekä syyllisyydestä saattavat nousta pintaan Amalian aihepiirin asioita käsiteltäessä. Opettajalla voi tällaisissa tilanteissa olla merkittävä rooli kuuntelijana ja mahdollisuus ohjata hakemaan apua myös aikuisena. 

TEKNIIKKA

Amalian tehtäviin vastaaminen

Amalian käyttäminen ei vaadi rekisteröitymistä opettajalta eikä oppilailta. Riittää, kun päättää yhteisen tunnuksen, jota kaikki samaan oppilas- tai työryhmään kuuluvat käyttävät tehtäviin vastatessaan. Tehtäviä palautettaessa tunnus kirjoitetaan jokaisen vastauksen aluksi sille varattuun kohtaan. Näin vastaukset kertyvät yhteiseen vastauspilveen, jossa niitä voi tarkastella ja käsitellä yhdessä. Jos opiskelijoiden suoritukset halutaan esimerkiksi kurssiarvosteluja varten yksilöidä, opiskelija voi liittää vastauksiinsa esimerkiksi nimikirjaimensa tai sopimanne nimimerkin. 

Älä pyydä vastaukseen opiskelijan henkilötietoja, kuten koko nimeä tai opiskelijanumeroa! Vastausalue ei ole suojattu. Amaliaan ei myöskään saa muodostaa henkilörekisteriä.

Esimerkki vastauksen kirjoittamisesta

Vastausten lukeminen

Vastauksia pääsee lukemaan Vastaukset-sivulta. Tunniste-kenttään kirjoitetaan ryhmälle valittu tunnus. Hae-nappia painamalla avautuu vastausnäkymä, johon vastaukset listautuvat osioittain (Tuki B, Tuki C jne.). Klikkaamalla Näytä vastaukset -otsikkoa pääsee tarkastelemaan kaikkia kuhunkin tehtävään annettuja vastauksia.  

Ohjeet päivitetty 16.3.2021