Näin autat lasta

Kaikki lasten parissa työskentelevät ammattilaiset kohtaavat jossain vaiheessa lapsia, joiden vanhemmat käyttävät liikaa alkoholia. Aiheen käsittelemiseen kannattaa siis valmistautua. Ammattilaisen huoli herää yleensä lapsen käytöksen tai olemuksen perusteella. Joskus lapsi itse kertoo ongelmista. Ainakin yhtä tavallista on, että kodin ongelmia ei voi päätellä lapsesta ulkoisesti mitenkään.  

Huolen herättyä ammattilainen ei voi jäädä odottamaan, että lapsi ottaa oma-aloitteisesti asian puheeksi tai kehittää itse omat selviytymiskeinonsa. Kaikilla aikuisilla, jotka työskentelevät varhaiskasvatuksessa, koulussa, neuvolassa tai lasten iltapäivätoiminnan parissa on vastuu ottaa asia esiin, jos he epäilevät vanhempien päihteidenkäytöstä aiheutuvan haittaa lapselle. Pienten lasten kohdalla on parasta, että asiasta puhuu varsinkin aluksi tuttu aikuinen, kuten päiväkodin työntekijä tai opettaja. 

Lapsella ei aina ole valmiuksia keskustella vaikeista asioista, joten ammattilaisen täytyy ottaa ne puheeksi hänen puolestaan, vaikka se tuntuisi epävarmalta ja vaatisi rohkeutta. Pienikin lapsi hyötyy siitä, että häntä halutaan kuunnella. Hankalia aiheita voi käsitellä esimerkiksi saduttamisen ja leikin kautta. Yhdessä piirtäminen on myös hyvä keino jututtaa lasta kaikenlaisista huolista.

Pienten lasten kohdalla huolista ja epäilyistä kannattaa keskustella ensisijaisesti hänen vanhempiensa kanssa. Joskus huolelle löytyy ymmärrettävä ja mieltä huojentava selitys. On myös mahdollista, että lapsen vanhemmat suhtautuvat kotiasioihin puuttumiseen vihamielisesti. Se riski täytyy kuitenkin uskaltaa ottaa, sillä ammattilaisen tulee aina toimia lapsen edun mukaisesti. Puheeksiottaminen ei ole helppoa, joten sitä kannattaa harjoitella ja suunnitella esimerkiksi kollegan tai opiskelukaverin kanssa. Myös lasta täytyy jututtaa hänen ikänsä ja kehitystasonsa huomioon ottaen. 

Kodin alkoholinkäyttöä voi käsitellä yhdessä koko ryhmänkin kanssa. Konkreettisia välineitä ja ohjeita lapsen kanssa työskentelyyn saat näistä materiaaleista, jotka sopivat kaikille päiväkoti- ja alakouluikäisten kanssa työskenteleville:

Jos sais kolme toivomusta: tehtäväkirja päihdeasioista varhaiskasvatuksen työntekijöille (pdf)

Pikkuketun salaisuus: satukirja päiväkoti- ja alakouluikäisten kanssa työskentelevien avuksi (pdf)

Lapsen tukemisen perusasiat

Koska ongelmien tunnistaminen on usein vaikeaa, on kaikille lapsille tarjottava mahdollisuuksia kotiasioista ja murheista puhumiseen. Tärkeintä on turvallisen aikuisen läsnäolo, kuunteleminen ja ajan antaminen. Lapsi saattaa usein kokea syyllisyyttä ja häpeää vanhempien juomisesta, ja kuvittelee kodin vaikeuksien johtuvan hänestä. Syyllisyyden vähentäminen on tärkeimpiä asioita, mitä voit lapsen auttamiseksi tehdä.

Lapsen käyttäytymisessä tai olemuksessa voi olla piirteitä, joiden perusteella voi epäillä jotakin olevan vialla. On silti mahdotonta antaa yleispäteviä kuvauksia sellaisista oireista, joiden perusteella kodin ongelmallisen alkoholinkäytön voi tunnistaa. Usein lapsen ongelmat eivät näy päällepäin. Lapsi itse saattaa tietoisesti tai tietämättään estää ongelman tunnistamista. Lapsen sanavarasto on vielä suppea ja kielenkäyttö haparoivaa, ja vanhemmat voivat käyttää kotona kiertoilmauksia alkoholista. Humalaisen voidaan esimerkiksi sanoa olevan sairas. Vanhemmat haluavat usein salata alkoholinkäyttönsä, joten lapsi on saattanut oppia vaikenemaan asiasta. Häntä on jopa saatettu kieltää kertomasta vanhempien kannalta epäedullisia asioita. Pahimmillaan aikuiset saattavat pelotella lasta seurauksilla, joita koituu perheen asioita ulkopuoliselle kerrottaessa. Näin lapsi oppii myös epäluuloiseksi perheen ulkopuolisia ihmisiä kohtaan.

Missä tilanteissa ammattilainen sitten voi ottaa huolensa puheeksi vanhempien kanssa? Hyviä hetkiä ovat päiväkodin vasu-tapaamiset, laajat terveystarkastukset sekä opettajien ja vanhempien kahdenkeskiset tapaamiset. Etukäteen kannattaa miettiä tarkasti, mikä lapsen elämässä huolettaa ja miksi. Keskusteluun on hyvä valmistautua kunnolla. Ideoita ja tukea keskusteluun voit saada Päihdelinkin apukorteista. Hyvänä apuvälineenä voi toimia myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Lastenneuvola ja varhaiskasvatus
lapsen päihteettömän kasvuympäristön tukena
 (pdf).

Vanhempia kannattaa toki aina jututtaa myös kaiken ollessa hyvin, esimerkiksi kun lasta noudetaan kotiin päiväkodista, koulusta, laitoksesta tai harrastuksesta. Näin luodaan aikuisen ja ammattilaisen välistä luottamusta, ja herätellään yhteishenkeä lapsen edusta huolehtimisen hyväksi.

Tarjoa mahdollisuus olla lapsi

Hyvä keino tukea lasta on tunnistaa lapsen itselleen kehittämät selviytymiskeinot ja tarjota niille vastapainoa:

Lapsi, joka on tottunut selviytymään ottamalla liian suurta vastuuta toisista, tarvitsee tilaisuutta rentoutumiseen ja huolettomaan leikkiin. Hänelle täytyy antaa mahdollisuus sanoa ei, en jaksa. Anna lapsen olla lapsi. 

Lapsi, joka kantaa syyllisyyttä toisten tekemisistä, tarvitsee oikeudenmukaista kohtelua, rehellisyyteen ja vastuuseen kannustamista sekä rohkaisua pitkäjänteisyyteen.

Lapsi, joka vetäytyy syrjään, tarvitsee rohkaisua ryhmään liittymiseen, itseilmaisuun ja ystävyyssuhteiden luomiseen.

Lapsi, joka on tottunut selviytymään vaikeista tilanteista saamalla huomiota hassuttelemalla, tarvitsee luvan ja tilaisuuden olla myös vakava. Aina ei voi olla hauskaa, vaan ikävätkin tapahtumat kuuluvat elämään eikä niitä tarvitse peitellä.

Lapset ovat yksilöitä, joten mihinkään edellä mainituista tarvitse pakottaa. Kyse on enemmän turvallisesta rohkaisemisesta ja mahdollisuuksien tarjoamisesta, uusien puolien avaamisesta. Kaikki vanhempien haitallisesta alkoholinkäytöstä haittoja kokevat lapset tarvitsevat kuitenkin itsetunnon vahvistusta ja rohkaisua tunteiden ilmaisuun.

 

Info: 

Ammattilainen, muista ainakin nämä:

  1. Lasten tukemisessa tärkeintä on läsnäolo ja asioista puhuminen ikätasoisesti vaikeita aiheita karttamatta.

  2. Pientä lasta koskevista huolista puhutaan ensisijaisesti vanhemmille.

  3. Tarjoa lapselle tilaisuuksia rentoutumiseen ja tunteiden ilmaisuun leikin ja piirtämisen avulla.

  4. Saduttamisen avulla voit käsitellä vaikeitakin asioita lapsen ikään ja kehitystasoon sopivalla tavalla.

  5. Kodin ongelmien tunnistaminen lapsen käyttäytymisen tai olemuksen perusteella voi olla mahdotonta.

 

Tehtävien linkit: 
Mitä tarkoittaa lastensuojelu? -artikkeli
Pikkuketun salaisuus -tarina

Verkkotehtävät 

Tuki C - Mitä tarkoittaa lastensuojelu?

Lue Lasinen lapsuus -sivun artikkelista Mitä tarkoittaa lastensuojelu? -kirjoitus ja vastaa alla esitettyihin väittämiin. Pitävätkö ne paikkansa? Perustele.

Lue Pikkuketun salaisuus -tarina ja kerro, miten tarinaa voisi hyödyntää 46-vuotiaiden lasten kanssa.