Sinä olet tuleva ammattilainen

Vanhempien ja muiden läheisten alkoholinkäytön kielteiset seuraukset ovat yleisin päihteiden aiheuttama haitta, jota suomalaiset kokevat. Suomalaisaikuisista valtaosa käyttää alkoholia. Useimmissa kodeissa asiaan ei liity suuria ongelmia, mutta kun sellaisia syntyy, lapsi ja muut perheenjäsenet kärsivät seurauksista eniten. Läheisten kokemukset tulee muistaa aina, kun puhutaan alkoholin tai muiden päihteiden varjopuolista. Jos lasten parissa tehtävässä työssä keskitytään vain lasten ja nuorten oman alkoholinkäytön ehkäisyyn, eli valistavaan ja varoittelevaan päihdekasvatukseen, jää monen lapsen kannalta merkittävin alkoholiin liittyvä ongelma huomiotta. Amalia antaa tulevalle ammattilaiselle tarvittavat taustatiedot niiden lasten tukemiseen, jotka kokevat haittoja vanhempien alkoholinkäytöstä. Materiaali tarjoaa samalla vinkkejä myös muiden kotioloista aiheutuvien ongelmien lievittämiseen.

Amaliassa sanaa "vanhemmat" käytetään yksinkertaisuuden vuoksi kaikista lapselle läheisistä aikuisista. Sana "lapsi" puolestaan tarkoittaa kaikkia lapsia ja nuoria. Vaikka Amaliassa käytetään termiä alkoholi, samoja asioita voi suurelta osin soveltaa myös muita päihteitä käyttäviin vanhempiin. Kaikki ongelmia aiheuttavat vanhemmat eivät ole alkoholisteja. Ja toisinpäin: kaikki alkoholin suurkuluttajat eivät aiheuta juomisellaan haittoja lapsilleen. Haittoja käsitellään Amaliassa tutkimuksiin pohjautuen lapsen näkökulmasta. Se on haitallista, minkä lapsi mainitsee haitalliseksi.

Amalian neuvojen avulla voit tulevana tai nykyisenä ammattilaisena tukea, rohkaista ja lohduttaa vanhemman alkoholinkäytöstä haittoja kokevaa lasta. Lapselle on tarjottava turvallinen, ilmapiiriltään myönteinen kasvuympäristö myös kodin ulkopuolella. Lapsi on vapautettava häpeästä ja kielteisestä erityisyyden tunteesta. Aikuisten ahdistava alkoholinkäyttö on valitettavan yleinen ilmiö. Yhdenkään lapsen ei tulisi kokea häpeää tai alemmuuden tunnetta niin yleisestä ja muiden aiheuttamasta asiasta. Lapsi ei ole vastuussa aikuisten tekemisistä, eikä lapsen tai kenenkään muun sivullisen tulisi kokea syyllisyyttä alkoholiongelmaisen aikuisen toiminnasta. Aikuinen on yksin vastuussa läheisille lapsille aiheuttamistaan vaikeuksista. Lapsi ei myöskään voi omalla toiminnallaan raitistaa alkoholiriippuvaista aikuista. Lapsi on itseisarvoinen, ja sinä ammattilaisena voit auttaa häntä voimaan paremmin vanhempien alkoholiongelmista huolimatta. 

Aikuisen päihdeongelmien takana voi olla lähtökohtaisesti myönteisiä luonteenpiirteitä: herkän ihmisen on esimerkiksi voinut olla vaikeaa hyväksyä yhteiskunnan kovuutta ja kilpailuhenkeä. Sotienjälkeisessä köyhässä ja traumatisoituneessa Suomessa moni unelma ja luontaiseksi itselle koettu elämänura jäi toteutumatta. Ilmapiiri suosi puhumattomuutta ja valittamatta pärjäämisen mentaliteettia. Monella olivat mahdollisuudet vähissä, eikä vaikeiden tunteiden ja tuntemusten käsittelyyn ollut juuri mahdollisuuksia. Useimpien aikuisten päihdeongelman taustat piilevätkin jo aiemmissa sukupolvissa. Ammattilaisen on hyvä ymmärtää, että myös alkoholiongelmien rasittamassa kodissa on aina hyvääkin vanhemmuutta. Lapsi on aina lojaali vanhempaa kohtaan. Lapselle kannattaa osoittaa ymmärrystä siinä, että hän saa rakastaa vanhempaansa ja samalla vihata hänen juomistaan.   

Tulevaisuuden pelkojen käsittely lapsen kanssa on tärkeää. Vaikka alkoholiongelmaisten vanhempien lapsilla on korkeampi riski aikuisiän alkoholiongelmiin ja eräisiin muihinkin vaikeuksiin elämässä, ei alkoholismi yleensä periydy. Monille lapsuuden vaikeudet kehittävät myös aikuisiässä hyödyllisiä ominaisuuksia, kuten kyvyn huomioida toisten tarpeita ja hyvät ongelmanratkaisukyvyt. Ammattilaisella voi olla tärkeä rooli hyvien ominaisuuksien vahvistamisessa ja kielteisten, usein pitkäkestoisten, vaikutusten minimoimisessa.

Lapsella ja nuorella on oikeus tulla kuulluksi ja huomioiduksi iän ja kehitystason mukaan. Ammattilaisen on pyrittävä rakentamaan lapsen kanssa luottamussuhde, jotta lojaali lapsi uskaltaa puhua ikävistäkin kotikuulumisista. Lapsesta aidosti kiinnostunut kannustava aikuinen tuo paljon turvaa. Usein pelkkä läsnäolo riittää, mutta ammattilaisen on myös oltava valmis keskustelemaan kodin päihteidenkäytön aiheuttamista tuntemuksista. Asioiden puheeksiottaminen ei tarkoita, että joudut viemään asian yksin loppuun asti. Saat muilta ammattilaisilta ja kollegoiltasi apua matkan varrella. Kun lapsi raottaa omaa elämäänsä, on aikuisen tartuttava mahdollisuuteen: kuunneltava, kysyttävä lisää ja otettava asioita puheeksi. Jos lapsi jää ilman vastakaikua, hän ei välttämättä avaudu uudestaan. Älä koskaan ohita lasta, joka yrittää kertoa sinulle jotain.